Aarhus Universitets segl

Praktisk og Empirisk Teologi

Om forskningsenheden

Forskningsenhed for praktisk og empirisk teologi

Forskningsenheden for praktisk og empirisk teologi beskæftiger sig med hvordan kristendom formes og udtrykkes praktisk og socialt i samtiden. Her præsenteres og diskuteres aktuel forskning og projekter, der undersøger kristen tros konkrete og aktuelle praksisformer og udtryk: individuelle, kollektive og institutionelle, og i kirkelige såvel som i bredere kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge. Empiriske tilgange, også hentet fra samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner, tages i brug for at afdække såvel traditionelle som nye måder kirke og kristendom formes og udtrykkes på i nutiden, hvordan mennesker og fællesskab former og udtrykker sit forhold til noget de oplever som helligt eller transcendent, samt relationer mellem kristendom og samfund, kultur og offentlighed. Aktuelt pågår blandt andet forskning om digitale analyser af danske prædikener; om død, minde og religion; om menigheder og lokal organiseret religion; om gudstjeneste og deltagelse; og kristendoms- og kirkeformer gennem religionsmøder i det globale syd. Metodologisk refleksion og videreudvikling knyttet til empiriske metoder er en kontinuerlig del af forskningsenhedens arbejde.

Forskningsenheden er åben for personer der arbejder med og har interesse for praktisk-teologisk og/eller empirisk teologisk forskning. Også studerende og personer uden tilknytning til AU er velkommen til at tage kontakt vedrørende muligheder og vilkår for at deltage. Kontakt forskningsenhedsleder Ulla Schmidt på: teous@cas.au.dk

Forskningsprojekter

Ulla Schmidt:

Satsningsområdet Død, Minde og Religion

Satsningsområdet Død, Minde og Religion er et samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund og Folkekirkens Videns- og udviklingscenter. Projektet undersøger både etablerede og nyere praksis- og kommunikationsformer knyttet til død og minde, som for eksempel begravelse, kremation/bisættelse, askespredning, gravsteder og andre former for mindedannelse og mindekultur. Projektet afdækker hvordan mennesker, grupper og institutioner forholder sig til og fortolker død, dødsfald og minde med særligt henblik på hvilken rolle religion og religiøse ressourcer spiller en rolle. I projektet er involveret en række forskere: Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab; Henrik Reintoft Christensen, lektor i religionsvidenskab; Kirstine Helboe Johansen, lektor i praktisk teologi; Anne Kjærsgaard, post doc; Christine Tind Johannesen-Henry, post doc. 

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC)

Consortium for International Surveys of Congregations (CISC) er et internationalt netværk der studerer menigheder, dvs. lokal, organiseret religiøsitet, både indenfor og på tværs af lande og religiøse traditioner. Hvad kendetegner deres gudstjenester eller andre ritualer, hvilke former for sociale og kulturelle aktiviteter tilbyder de, hvordan forholder de sig til det øvrige civilsamfund, hvordan er de organiseret og hvem er medlemmer og deltager i dem? Denne type spørgsmål kortlægges gennem større kvantitative undersøgelser som gør det muligt at se mønstre i hvad menigheder gør, hvordan de er organiseret, og hvilken rolle de spiller i samfundet. Netværket, der har deltagere fra 8 europæiske lande, i tillæg til USA, Kina og Australien, ledes af Ulla Schmidt og er finansieret af en netværksbevilling fra FKK. 

Kirstine Helboe Johansen:

Kristen Kulturarv med og for Børn

I samarbejde med Elisabeth Tveito Johnsen, Førsteamanuensis i praktisk teologi, Oslo Universitet har projektet til formål at undersøge hvorledes kristen kulturarv fremstår i forskellige praksisformer, som forbereder jul, i udvalgte folkeskoler og i public service TV.

Persongallerier i Moderne Danske Prædikener

I et samarbejde med Anne Agersnap, phd-studerende på religionsvidenskab, AU har projektet til formål at undersøge hvilke bibelske og ikke-bibelske personer, der befolker samtidige danske prædikener, og hvorledes disse personer optræder i fællesskab. Ved hjælp af digitale metoder arbejder projektet ud fra en prædikendatabase opbygget af Anne Agersnap.

Jakob Egeris Thorsen:

Arbejder med empiriske studier af diakoni og praktisk ekklesiologi i en dansk og latinamerikansk kontekst. Med udgangspunkt i studier af diakonale institutioner undersøges det, hvordan diakonal og diakoniforståelser udfoldes og forhandles i en senmoderne dansk kontekst. Der er et særligt fokus på diakoni og migrationsproblematikker. Ligeledes undersøges forholdet mellem diakoni og ekklesiologi i Europa og Latinamerika. Af andre delvis overlappende interesseområder kan nævnes økumenisk teologi, religionsteologi, karismatisk kristendom, global katolicisme, samt moderniserings- og sekulariseringsprocesser i det globale syd. Jakob Egeris Thorsen er tilknyttet dogmatikgruppen på Systematisk Teologi.

Enhedskoordinator

Forskere

Ulla Schmidt, Professor MSO (enhedskoordinator)

Kirstine Helboe Johansen, lektor

Jakob Egeris Thorsen, lektor

Jette Bendixen Rønkilde, post.doc.

Laura Bjørg Petersen, ph.d.-studerende

Anna Døssing Gunnertoft, ph.d.-studerende

Steen Skovsgaard, ph.d.-studerende.

Louise Heldgaard Bylund, ph.d.-studerende

Kirsten Donskov Felter, teologisk vidensmedarbejder